SEVIN s. r. o. : správa nemovitostí

Správa nemovitostí

Rozsah standardních poskytovaných služeb správy nemovitostí :

Účetnictví a daně

 • vedení daňové evidence příjmů a výdajů
 • vedení podvojného účetnictví
 • vypracování daňového přiznání - daň z příjmu z nemovitosti, daň z nemovitosti
 • vedení personální a mzdové účetní agendy vlastníka (DPP, DPČ)
Ekonomicko správní činnosti
 • vedení evidence spoluvlastníků, nájemníků a podnájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor, provozních jednotek ( garáží, garážových stání ) a pozemků
 • pravidelné vyhodnocení provozních nákladů
 • vypracování předpisů a změn nájemného a plateb do fondu oprav v souladu s prováděcími předpisy a pokyny vlastníka, kontrola úhrad
 • vypracování předpisů a změn předpisů služeb spojených s užíváním společných prostor
 • výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • kontrola úhrad nájemného, plateb za služby, příspěvků do jednotlivých fondů dle předpisu
 • upomínání pohledávky u dlužníka
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur vč. spravování provozního účtu nemovitosti
 • provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle platných prováděcích předpisů (1x ročně)
 • předkládání návrhů na výpověď z nájmu bytu, nebytových prostor, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplívající ze zákona, vč. přípravy podkladů pro podání výpovědi z nájmu
 • příprava podkladů pro zastupování zájmu vlastníka nemovitosti týkající se spravovaného majetku u soudu
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem nemovitosti
 • předkládání rozvahy o výši a využití prostředků na provoz údržbu a investice vždy pro následující rok
 • předkládání rozvahy o předpokládaných příjmech z nájemného pro následující kalendářní rok
 • vedení evidence hospodaření nemovitosti
Technicko správní činnosti
 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství, údržba zelených ploch
 • zajištění provedení a kontroly odečtu poměrových, hlavní i podružných měřidel
 • zajištění havarijní služby v řemeslech /voda,plyn,elektro apod./ vč.nonstop havarijní linky
 • zajištění revizí technických zařízení ve spravované nemovitosti dle příslušných prováděcí předpisů a ČSN (ČTN, ČTN EN)
 • zajišťování znaleckých a odborných posudků
 • vypracování ročního harmonogramu údržby a oprav, příp. návrhu rekonstrukce a modernizace nemovitosti
 • vypracování dlouhodobého harmonogramu údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizace nemovitosti
 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů, bytech, nebytových prostorách dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle vlastníkem schválených návrhů včetně kontroly provedení a správnosti účtovaných cen
 • vyjadřování se k záměrům nájemníků bytů či nebytových prostor ke stavebním úpravám, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona, či k úpravám vyžadujícím stavební povolení
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu
 • sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem včetně zastupování vlastníka při likvidaci pojistných událostí
 • archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy

Nadstandardní služby :

Inženýrská činnost

 • příprava stavební zakázky - průzkum trhu, specifikace podkladů, analýza rozsahu požadovaných činností
 • návrh stavební zakázky (projekční činnost, vypracování studií, jednání s příslušnými úřady, dotčenými osobami, odhad stavebních nákladů a důsledků na provoz stávající nemovitosti)
 • vypracování prováděcí projektové dokumentace
 • vyhledání dodavatele stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem se souhlasem majitele
 • zajištění stavebně technického dozoru
 • zajištění kolaudačního řízení
Právní činnost
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • příprava podkladů pro zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí při změnách spolu-vlastnických vztahů nebo změnách stavebně-technických
 • vymáhání pohledávky nájemného za plnění poskytovaná s užíváním jednotek a společných částí a případných náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníka, podání návrhu vymáhání pověřené AK vč. přípravy a zpracování dokumentace, právní zastupování pověřenou osobou
 • zajištění pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků
 • zajištění prodeje jednotek, nemovitosti, pozemků
 • konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nemovitosti

SEVIN s. r. o. , Na Pankráci 11/449 , Praha 4 140 00

tel: 242 498 193, fax: 242 498 194, mobil: 604 266 184
e-mail: sevin@sevin.cz , web : www.sevin.cz